تصاویر: کرم های خاکی غول پیکر در استرالیا

در زیر زمین های کشاورزی حاصلخیر استرالیا کرم های خاکی غول پیکری زندگی میکنند. هر چند آنها هیچ گاه به روی خاک نمی آیند ولی زمانی که مجبور شوید زمین را بکنید مطمئنا به گونه ای از آن ها برخورد خواهید کرد. طول این کرم های خاکی میتواند تا ۳ متر هم برسد.

کرم های خاکی غولپیکر در استرالیا (7 عکس)کرم های خاکی غولپیکر در استرالیا (7 عکس)کرم های خاکی غولپیکر در استرالیا (7 عکس)کرم های خاکی غولپیکر در استرالیا (7 عکس)کرم های خاکی غولپیکر در استرالیا (7 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: