تصویر تأمل برانگیز یک پدر معلول فداکار

تصویر تأمل برانگیز یک پدر فداکار

مانیل، پدر یک خانواده فیلیپینی به‌خاطر ۴ فرزندش با وجود قطع شدن هر دو پایش هنوز با عصا به ‌کار حمل بار مشغول است…

 

تصویر تأمل برانگیز یک پدر معلول فداکار ,معلول کارگر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: