تظاهرات دلقک‌های برزیلی (تصاویر)

تظاهرات دلقک‌های برزیلی (تصاویر)

دهها دلقک برزیلی با تجمع در مقابل کنگره این کشور در سائوپائولو علیه پیشنهاد دولت میشل تمر مبنی بر اصلاح قانون اساسی برای تعیین سقف هزینه عمومی‌ که منجر به ریاضت‌ها خواهد شد اعتراض کردند.
میشل تمر رئیس جمهور برزیل هفته پیش هشدار داد اگر هزینه عمومی کنترل و اصلاحات مالیاتی اجرا نشوند، بدهی دولت در سال ۲۰۲۴ میلادی با تولیدات ناخالص داخلی برابر خواهد شد.
 
 
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی

تظاهرات دلقک‌های برزیلی

دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی

تظاهرات دلقک‌های برزیلی

دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی
دلقک,تظاهرات دلقکها,اعتراض دلقک ها,تظاهرات دلقک‌های برزیلی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: