تلقین میتواند شما را از پای دراورد

 
 روانشناسی تلقین

  روانشناسی تلقین
 

بسیاری از بیمارانی که در تیمارستان ها هستند بیماری روان و ذهنیشان به خاطر تلقیهای منفی ذهنی بوده است.

به طور مثال، زنی را میشناسم که در جوانی، همسر و خانواده همسرش دائما به او می گفتند که دیوانه است. در نهایت این زن زیبا و جوان سر از تیمارستان درآورد.

مردی را میشناسم که درکودکی آنقدر تحقیر شده بود و به او گفته بودند که بی لیاقت و بی کفایت است که او روزی تصمیم میگیرد بهترین شود و من ایده آلی برای خود میسازد. اما از آنجایی که ذهن او باور کرده بود که نمیتواند و بی کفایت و بی لیاقت است هیچوقت نتوانست به آن من ایده آل دست یابد و در نهایت دچار توهم شد (خود واقعی اش را نمی توانست ببیند و فکر میکرد آن ایده آل شده است) و راهی تیمارستان شد.

آنچه که به یکدیگر می گوییم خیلی مهم است. آنچه که به خود می گوییم خیلی مهم است. تلقین پذیری ذهن را دست کم نگیریم. و از آنجایی که روزانه در معرض تلقین های منفی چه از جانب خود و چه از جانب دیگران هستیم.

لازم است که هر شب قبل از خواب دقایقی را با ذهن خود صحبت کنیم و او را یه موفقیت امیدوار کنیم . تنها کسی که میتواند شما را در زندگی موفق کند ذهنتان است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: