تورا به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست دارم..

تورا دوست دارم

http://love98.ir/up/photo/5/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%20love%20(3).jpg

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که اب می شود دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت
لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت
دوست می دارم …

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
براي پشت کردن به ارزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطر بوی لاله های وحشی
به خاطر گونه ی زرين افتاب گردان
برای بنفشيه بنفشه ها دوست مي دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم
تو را به جای همه کسانی که نديده ام دوست می دارم

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها
پرواز شيرين خا طره ها دوست می دارم
تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم ديد
دوست می دارم ..

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: