تولد چهار قلوی بامزه در یک خانواده کارگر (تصاویر)

تولد چهار قلوی بامزه در یک خانواده کارگر

امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است.وی به همراه همسر و چهارقلوها در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می کنند.

برای نگهداری از این چهارقلو ها تمام خانواده تلاش میکنند اما مادر چهار قلوها (سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) ، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می گوید.
 

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان

 
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان,چهار قلو,عکس چهار قلوهای بامزه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: