تو منحصر به فردی…

 میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند.
اما هیچ یڪ اثر انگشت مشابه نداشته اند.
اثر انگشت تو، امضای خداوند است…
ڪه اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای.
مشابه یا بدل نداری…
تو اصل اصل هستی و تڪرار نشدنی.
وقتی انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری ڪنی٬
دیگر خودت را با هیچڪس مقایسه نمیڪنی.
متفاوت خلق شده ایی متفاوت باش
“تو منحصر به فردی

 

تو منحصر به فردی...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: