جا به جا کردن زن ۵۰۰ کیلویی با جرثقیل +تصاویر

انتقال زن مصری ۵۰۰ کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیمای باری

“ایمان ” زن مصری با ۵۰۰ کیلو گرم (نیم تن ) وزن برای درمان از آپارتمانش در شهر اسکندریه مصر به شهر بمبئی هند منتقل شد.

جا به جا کردن زن نیم تنی با جرثقیل !

خروج ایمان از آپارتمانش به وسیله جرتقیل صورت گرفت. پرواز از مصر تا هند توسط هواپیمای باری در پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی مصر انجام شد.

 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل
 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل
انتقال زن مصری ۵۰۰ کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیمای باری
 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل
انتقال زن مصری ۵۰۰ کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیمای باری
 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل

 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل
انتقال زن مصری ۵۰۰ کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیمای باری
 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل
انتقال زن مصری ۵۰۰ کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیمای باری
 انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل, انتقال زن نیم تنی با جرثقیل,انتقال زن ۵۰۰ کیلویی با هواپیما,انتقال چاق‌ترین زن جهان با جرثقیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: