جشنواره ساخت آدم برفی در همدان (تصاویر)

جشنواره آدم برفي در همدان

آدم برفي به مناسبت افتتاح پياده راه بوعلي در همدان برگزار شد.

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

جشنواره ساخت آدم برفي در همدان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: