جشنواره ساخت آدم برفی در همدان (تصاویر)

جشنواره آدم برفی در همدان

آدم برفی به مناسبت افتتاح پیاده راه بوعلی در همدان برگزار شد.

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

جشنواره ساخت آدم برفی در همدان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: