جشنواره پرستش گاو با رد شدن از زیر آن + تصاویر

 

 جشنواره پرستش گاو با رد شدن از زیر آن 

پرستش گاو با رد شدن از زیر آن

مجله مراحم : جشنواره تیهار در دو کشور هند و نپال آغاز شده است.
این جشنواره که در هند با نام دیوالی است بزرگترین جشنواره هندو‌ها محسوب می‌شود.
در نپال نیز این جشنواره بعد از داسایین دومین جشنواره بزرگ هندوهاست.
یکی از قسمت‌های جشنواره تیهار پرستش و نیایش حیوانات است که گاو یکی از آنهاست. هندوها گاو را آذین بندی کرده و از زیر آن رد می‌شوند.
 
 
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند
پرستش گاو با رد شدن از زیر آن در هند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: