جشن عید سنتی در نیویورک (تصاویر)

جشن روز شکرگزاری در نیویورک

مراسم رژه عروسک‌های بادکنکی میسی همزمان با جشن روز شکرگزاری در نیویورک برگزار شد. روز شکرگزاری یکی از اعیاد ملی و سنتی در آمریکا است.

رژه عروسک‌های بادکنکی میسی

 
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا
رژه عروسک‌های بادکنکی در نیویورک, روز شکرگزاری در نیویورک,جشن در امریکا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: