جشن کف‌ بازی دانشجویان در اسکاتلند (تصاویر)

تصاویر/ کف‌بازی دانشجویان در اسکاتلند

دانشجویان دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند طبق یک سنت قدیمی آخر هفته کشمشی را جشن گرفتند. در این مراسم دانشجویان تازه وارد از دانشجویان قدیمی و فارغ‌التحصیل به دلیل کمک‌های درسی تشکر می‌کنند.

در قدیم در این روز دانشجویان یک مشت کشمش را برای قدردانی به دانشجویان قدیمی هدیه می‌دادند که امروزه یک مشت کشمش جای خود را به کف‌بازی داده است. دانشگاه سنت اندروز قدیمی‌ترین دانشگاه اسکاتلند است.
 
 

تصاویر/ کف‌بازی دانشجویان در اسکاتلند

 
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی

تصاویر/ کف‌بازی دانشجویان در اسکاتلند

جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی

تصاویر/ کف‌بازی دانشجویان در اسکاتلند

جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی

تصاویر/ کف‌بازی دانشجویان در اسکاتلند

جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی
جشنواره کف در اسکاتلند,کف بازی دانشجویان در اسکاتلند,کف بازی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: