جملات و پیامک های احساسی شکلک دار (حذف)


بنـבے ڪـہ پاره شـב رو میشـہ گره زב

ولے ..

همیشـہ یـہ گره باقے مے مونـہ !!!

פֿــבا قـسـمــت בاشتـنـت را

از مــלּ گــرفــت

شـایــد ڪـســے تــو را

بـیـشتـــر از مــלּ

בعـــا ڪــرב ه بــوב . . . !!!

خـــــــــــــــــ ـــــُــ ♥ــ ـــ ـــــــــــــــدآ

مـ ـے دونَـ ـم دوســ♥ــتَــم نَدآرے

امـ ـ ــــآ

هـَـوآےِ ایـטּ “عـِـشـــ♥ـــــقِ”

مـآ رو خِیـلےِ

دآشتہ بآش ♥

مـَלּ کـِـْﮧ مـیدآنــَمْ ؛

اَز یآد خـوآهــَمْ رَفـتْ !!

پـیر مـےْ شــَوَمْـ ؛

وَ فــَرآمـوشْ مـےْ کـُنـَم خْـود رآ …!!

مــَלּ مـُدّت هْـآستْ کـِـﮧ مـُردِه اَمـْ ….!

آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش

بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ

دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم

مـــ ــهم نیستـــ از بیرפּלּ چـ ــه طـ ــפּر بــه نظـ ــر میــ ــــام

کسایـﮯ کـ ــه درפּنــــمــפּ مـــ ﮯ بینـــלּ פּاسـ ـــم کافیــלּ …!

פּاســ ـه اפּنایــ ـﮯ کـ ــه از رפּ ظاهـ ـرم قضــ ـاפּت مــ ـﮯ کنـــלּ حرفــ ﮯ نـ ــدارم …!

هـــمــפּלּ بیرפּלּ بمــפּ نــלּ ـ واسشــפּלּ بســ ــه…..

اشتبــ ــآه از مَـלּ بـُـودْ

پـُر رَنگـْـ نـوشتــِہ بـُودمَتــْـ

بـہ ایـלּ رآحتـے هــآ پـ ـآکـــْـ نمـے شـَوے !

مَقـصــ ב ..

مـآلــ شَهــر قصـﮧے بـَـچـﮧگـے هـآستــ …

בنیـآے آבمــ بـُزرگـهــآ …

فَقَطـ جـآבه בآرב …

خـُבایـــــا…

میخواهَـــمـ اعترافـــــ ڪـُنمـ

בیگــَــر نمےتوانَــمـ ؛

خَـــستـﮧ امـ….

مـَטּ امانَتـــ בار خوبے نیستَــمـ

مَرا از مَـטּ بگیــــر …. مالِ خوבتـــ

مـَטּ نمےتوانــَم نِــگهش בارَمـــ

اشـتـبآه از مـَن بـوב …

کـَسـے رآ پـآشـویـہ مـے کـَـرבَم …

کـہ בَر تـَب בیگـرے مـے سـوخـت …

بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב…

جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم …

بـﮧ خـבا بـگو : خط ونشـاטּ دوزخش را بـرایـم نڪـشـב…

جهـنم تر از نبـوבنت جـایی را سـراغ نـבارم …

یــــآدِ جُملِه اَت….*هَســــتَمــــ تآ آخَرَشــــ*…..میُوفتَم قَلبَــــم آتَــــش می گیــــرَد

مَــــن تآ آخَــــرَش رآ بآ تُــــو بآ نَفَــــس هآیَتــــ خوآســــتَم

نَه آخَــــرین نَفَــــس هآیَت رآ

چـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟

وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،

بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב . ..

در آغوشـم کـ ِ مۓ گیــرۓ

آنقــَــَدر آرام مۓ شوم

کـ ِ فـَـراموش مۓ کنم

بـایـ ـد نفس بکشم …

روی قـلــبــــــــــ♥ــــــــے نـوشـــتــه بـود :

شــکـســــتـــــنــــے اســــت مـواظـــــــب بـاشــــــــیـن

ولـــــــــــے

مـــن روـــے قــلــــــ♥ــــــبــم نـوشــــتـم :

شــکـســ ــــ ـــتـه اســــت , راحــــــــــــــت بـــاشــــیـن

باید بدجنس باشی..!! تا عاشقت باشن……!!

باید خیانت کنی………!! ………. تا دیوونه ات باشن…!!

باید دروغ بگی……………!!……..تا همیشه تو فکرت باشن…!!

باید هی رنگ عوض کنی……!!…………..تا دوسِت داشته باشن…!!

اگه ساده ای …!!…اگه باوفایی…!!….اگه یک رنگی…!!………همیشه تنهایی…!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: