جملات و پیامک های نفرتی و خیانتی

1888_

از روزی میترسـم ، که وقتی بهم میگه ؛ دوستت دارم یاد تــــو بیوفتم !! 

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

بی احساس بودی . . .

بهتر که تمام شد !

بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .

و مــــــــن

بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . .

از بــــــس . . .

خــــودم را مـی زنـــــم ،

بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم

ازم انتظار نداشته باش که

دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

بهــای سنگیـــنــی دادم. . .

تــا فهمـــیـدم

کـســی را کـه “قـصـد” مــانـدن نـدارد. . .

بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم …
لازم نیست بلندتر بخندد….
خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ….

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

مگــــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟

پــس چرا وقتی گــفتم”به ســلامت” نگاهــت تلخ شــد؟

بــرو به ســلامت

دیگــر هــم ســراغم را نگــیر!

خســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم

و دلــیل رفتنــت را جــــویاشــوم…

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

هـی تـو

مـن کـه زاده ی تـنـهایـیـم ،

خـدا تـو را بـرای او نـگـه دارد…

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام…
یـا دیـگر دوسـتت نـدارم !
نــه !
مـن فـقط فهـمیـدم :
وقـتی دلـت بـا مـن نـیست ؛
بودنـت مشـکلی را حـل نـمیکـند ،
تـنها دلـتـنـگترم مـیکـند .

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

بــــاخـــتــم تـــا دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!

بـــدان کـــه بـــرگ بـــــرنــــده ات ســـادگـــیـــم نــــــبـــود !

دلــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــود لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستند

که نمیدانند

چه حجم عظیمی از درد و اندوه را

با خود حمل می کنند

از آنها قویتر تویی

که می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

اعتراف میکنم : من یه زمانی جزء اقلیت های هندی

بودم…

آخه یه گاوی رو به عنوان عشق

می پرستیدم..

:: مـجـله ایـنتـرنتـی مـراحـم ::

آنقدر به رویت خندیدم که حالا شده ام بازیچه ات و حالا دلم میخواهد به اندازه تمام خنده هایم توی رویت بالا بیاورم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: