مردی که در کنار آشغال‌ها زندگی میکند

حاج علی، همنشین زباله‌ها!

حاج علی مرادی، مرد ۷۵ ساله همدانی که تا دیروز در شهرداری مشغول به کار بود، امروز در انبوهی از زباله‌ روزگار میگذراند، در خانه‌ای محقر و ویرانه زندگی می کند آن هم بدون هیچ امکانات اولیه‌ای! برق ندارد، از آب چاه استفاده می کند، گرم شدنش هم با هیزم است؛ مدت‌هاست روی حمام را به خود ندیده، با پای شکسته‌اش می سازد اما قصد دکتر رفتن ندارد! غذایش با کمک همسایه‌ها تأمین می شود، اغلب هم سر گرسنه به بالین می گذارد و با پوست گوسفندی که حکم پتویش را دارد، شبهای سرد همدان را به صبح می رساند برای تکرار یک روز تکراری دیگر!

زندگی حاج علی مرادی در کنار زباله ها

حاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشین زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: