مردی که در کنار آشغال‌ها زندگی میکند

حاج علی، همنشين زباله‌ها!

حاج علی مرادی، مرد ۷۵ ساله همدانی كه تا ديروز در شهرداری مشغول به كار بود، امروز در انبوهی از زباله‌ روزگار میگذراند، در خانه‌ای محقر و ويرانه زندگی می كند آن هم بدون هيچ امكانات اوليه‌ای! برق ندارد، از آب چاه استفاده می كند، گرم شدنش هم با هيزم است؛ مدت‌هاست روی حمام را به خود نديده، با پاي شكسته‌اش می سازد اما قصد دكتر رفتن ندارد! غذايش با كمك همسايه‌ها تأمين می شود، اغلب هم سر گرسنه به بالين می گذارد و با پوست گوسفندی كه حكم پتويش را دارد، شبهای سرد همدان را به صبح می رساند برای تكرار يك روز تكراری ديگر!

زندگی حاج علی مرادی در کنار زباله ها

حاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادیحاج علی، همنشين زباله‌ها,زندگی در خرابه ها,زندگی در میان زباله ها,حاج علی مرادی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: