حافظه دلمان را خالی کنیم

بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم
از آن هایی که هر چه ما خوبی کردیم و به پایِ سادگی مان گذاشتند؛
از آن هایی که ما عشق را یادشان دادیم  و برای دیگری خرجش کرده اند
باید پاک کرد دل را از کسی که وقتِ تمام گرفتاری و تنهایی هایش یارش بوده ایم و در وقتِ جان دادنِ ما
 خبری ازشان نبود
پاک کنید دلتان را
از پوشه ی این آدم های اضافی
قبل از اینکه از دلتان هشدارِ “کارتِ حافظه پر شده است” شنیده شود…

گاهی لازم است بعضی از آدمها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید…

 

 خودتان را پیدا کنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: