حضرت شجاعت و کرامت … رستگار شدنتان مبارک

222

 

حضرت شجاعت و کرامترستگار شدنتان مبارک!

و دلتان خشنودکه هنوزر کسانی هستندکه ول! نشده اند

در بی خیالیدر بی تفاوتیهنوز با ترکش هایشان با گاز

خردل و سرفه هایشان با موج انفجارشان  در وسط معرکه هستند

با آهنگ دنیا نمی رقصند که هیچتازه دنیا را هم با آهنگشان

می رقصانند حضرت خیبر شکناین ها در کارزار مسابقه 

از بعضی از همین آدم های سالم و لاف زن…!بیشتر مدال می آورند

حضرت صبر و مروتاین ها را به خاطر آن گفتم که اینان..

همان بچه خیبری های شما هستند که هم سوز دارند و هم دود!

شاگردهای اول کلاس شما معرفت ۲۰اخلاص ۲۰مردانگی ۲۰..

تمام درس هایی که به آنان دادید آموختندو البته عمل کردند

مثل بعضی ها مدرک افتخاری رو نکردنداز فلان دانشگاه خارجی!

که افتخاری هم اگر بودافتخار شاگردی در محضر شما بود

حضرت خانه نشین و خانه برانداز منافقان!

این روز و شب ها دلمان بد جورتنگ شده برای شما

نه برای نان و خرمایتان  که بیش از آنکه

گرسنه باشیم تشنه عدالتیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: