حکایتی زیبا در خصوص جوانمردی

حکایتی زیبا در خصوص جوانمردی

حکایت لباس مرد جوانمرد

 داستانک , حکایتی زیبا در خصوص جوانمردی , حکایت عرفان نظر آهاری , حکایت لباس مرد جوانمرد
داستانک , حکایتی زیبا در خصوص جوانمردی , حکایت عرفان نظر آهاری , حکایت لباس مرد جوانمرد

 

“مردی به نزد جوانمرد آمد و گفت: تبرکی می خواهم ،

جامه ات را ، تا من نیز از جوانمردی بهره ای ببرم.

جوانمرد گفت: جامه مرا که بهائی نیست .اما سوالی دارم ،سوالم را پاسخ گو ،جامه من برای تو.

مرد گفت : بپرس.

جوانمرد گفت : اگر مردی چادر زنی را بر سر کند ، زن خواهد شد؟

مرد گفت : نه.

جوانمرد گفت : اگر زنی جامه مردان را بپوشد ،چطور ؟ مرد می شود ؟

 مرد گفت :نه.

جوانمرد گفت : پس در پی آن نباش که جامه جوانمردان را بر تن کنی که اگر پوست جوانمرد را نیز بر تن کشی، سودی نخواهد داشت؛

زیرا جوانمردی به جان است، نه به جامه.

حکایت عرفان نظر آهاری.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: