حکایت: توصیف تقوا

حکایت توصیف تقوا

حکایت توصیف تقوا

شاگردی از عابدی پرسید
تقوا را برایم توصیف کن؟
عابد گفت:
اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه می کنی؟
شاگرد گفت:
پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه می روم تا خود را حفظ کنم.
عابد گفت:
در دنیا نیز چنین کن تقوا همین است
از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهی را کوچک مشمار
 زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگی از سنگهای کوچک درست شده اند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: