حکایت خری که شیطان رهایش کرد

حکایت خری که شیطان رهایش کرد ، حکایت رها کردن خر توسط شیطان ، حکایت خر و شیطان و حکایت های آموزنده و زیبا ، حکایت شیطان

حکایت خری که شیطان رهایش کرد

خری به درختی بسته شده بود.
شیطان آمد و خر را باز کرد.
خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر کرد و خر را کشت.
صاحب خر وقتی صحنه را دید عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد
صاحب خر را از پای دراورد

به شیطان گفتند چکار کردی؟!!! گفت من فقط یک خر را رها کردم، همین…

نتیجه: هروقت میخواهی یک جمعیتی را نابود کنی خران را آزاد کن.

حکایت خری که شیطان رهایش کرد

حکایت خری که شیطان رهایش کرد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: