حکایت: فرعون و مرد یکتاپرست زیرک

حکایت: فرعون و مرد یکتاپرست زیرک

 

مجله مراحم؛ گویند در زمان یکی از فراعنه مصر، دو نفر از درباریان او بدخواه مردی یکتاپرست و فرهیخته بودند.
به همین دلیل نزد فرعون رفته و شروع به بدگویی از  مرد خداپرست کردند و گفتند: او پروردگار دیگری را پرستیده، تو را به خدایی قبول ندارد.
فرعون گفت: او را نزد من بیاورید. دستور او را اطاعت کردند و مرد خداپرست را پیش فرعون بردند. در این وقت فرعون از دو مرد سعایت کننده پرسید: پروردگار شما کیست؟
گفتند: پروردگار ما تویی. فرعون از خداپرست پرسید: پروردگار تو کیست؟
مرد مومن گفت: پروردگار من همان پروردگار ایشان است. (منظور مرد مومن، خالق آن دو مرد بود که پروردگار عالمیان است) فرعون تصور کرد که او را می گوید بنابراین سعایت کنندگان را سرزنش کرد و از دربار راند و آن مرد را تبرئه کرد.

همواره می توان با اندکی زیرکی بدون هیچ گونه دروغی، مشکلات و تهدیدها را از خود دور کرد.
به این کار مغلطه میگویند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: