حکایت فروختن کوزه ۳۰۰ ساله

حکیمی از شخصی پرسید:

روزگار چگونه است؟

شخص با ناراحتی گفت: چه بگویم
 
امروز از گرسنگی مجبورشدم کوزه سفالی که یادگار سیصد ساله اجدادیم بود را بفروشم ونانی تهیه کنم.

حکیم گفت: خداوند روزی ات را سیصد سال پیش کنار گذاشته

 و اینگونه ناسپاسی می کنی؟…

 

images

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: