حکایت: همین آش و همین کاسه

همین آش و همین کاسه

حکایت ضرب‌المثل «همین آش است و همین کاسه» چیست؟

 در زمان “نادرشاه” یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم میکرد و مالیات های فراوان از آن ها می گرفت.
مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد نادر بردند. نادر پیغامی برای استاندار فرستاد ولی او همچنان به ظلم خود ادامه می داد. وقتی خبر به نادر رسید، چون دوست نداشت کسی از فرمانش سرپیچی کند، همه ی استانداران را به مرکز خواند.
دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه کنند و از او آشی تهیه کنند. بعد آش را در کاسه ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند و نادر به آنها گفت: “هر کس به مردم ظلم و تعدی کند، همین آش است و همین کاسه”!

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: