حکایت: کشتن گنجشک‌ها

قتل عام انقلابی گنجشکها به دستور رهبر انقلاب !؟

داستان کشتن گنجشک ها

مائو رهبر انقلاب چین که خود را پیرو اندیشه مارکس می دانست…

قبل از برنامه «جهش بزرگ» در سال ۱۹۵۸، حوزه های حزبی گزارش دادند که گنجشکها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می خورند.
مائو با جمع بندی نظرات ماموران حزبی ، فرمان قتل عام گنجشکها را صادر کرد و از توده های مردم خواست که به عنوان وظیفه انقلابی گنجشکها را نابود کنند.
معلمان در مدرسه با حرارت دانش آموزان را علیه گنجشکها تحریک و گنجشکها را عامل گرسنگی و کمبود مواد غذایی اعلام می کردند .
دانش آموزان مدارس و شبه نظامیان نقش مهمی در این جنبش ایفا کردند.
هر دانش آموز به عنوان وظیفه انقلابی روزانه با تیرکمان تعداد معینی گنجشک را شکار می کرد. بچه ها لانه های گنجشکها را ویران و تخم های انها را ازبین می بردند .
نظامیان در سراسر کشور با زدن شیپور و طبل مانع نشستن گنجشک ها روی شاخه درختان می شدند.
گنجشکها روی هوا در اثر خستگی هلاک می شدند و سقوط می کردند.
تحویل دادن لاشه گنجشکها تشویق و جایزه داشت.
دانش آموزان لاشه گنجشکها را به نخ می کشیدند و تحویل مقامات حزبی می دادند و جایزه می گرفتند.
تقریبا تمام گنجشکها در چند ماه قتل عام شدند و لاشه های آنها با کامیون به حوزه های حزبی منتقل و پس از شمارش به دبیرخانه حزب در پکن گزارش می شد.
اما داستان مطابق تئوری انقلابی مائو پیش نرفت !
ناگهان سر وکله ملخ ها در مزارع پیدا شد.
در غیبت گنجشک ها تعادل اکوسیستم به هم خورده بود و جمعیت ملخ ها و دیگر آفات نباتی به صورت انفجاری افزایش یافته بود !
معلوم شد که گنجشکها فقط از دانه غلات تغذیه نمی کردند بلکه حشراتی مانند ملخ ها را هم می خوردند.
به دنبال قتل عام گنجشکها ، تولید محصولات کشاورزی به شدت پایین آمد و میلیونها نفر بر اثر گرسنگی مردند.
از بالا دستور آمد که گنجشکها را نکشید، اما دیگر گنجشکی باقی نمانده بود!
 مائو به اشتباه خود اعتراف نکرد.
 اما تا چندسال یکی از واردات چین از اتحاد شوروی گنجشک زنده بود…
 تا دوباره تعادل را به طبیعت برگردانند و جمعیت حشرات را با افزایش تعداد گنجشکها کنترل کنند.
دخالت دولتها در اقتصاد ، فرهنگ و جامعه شبیه جنبش گنجشک کشی در چین است.
کمونیستها اراده گرا بودند.
 آنها با نیات خوب، بزرگترین جنایات تاریخ را مرتکب شدند.
 مائو که تحصیلاتی در حد دیپلم متوسطه داشت ، می خواست جامعه عقب مانده و فقیر چین را با دستورالعمل های انقلابی به سرعت صنعتی و مرفه کند و تبعیض و نابرابری را بر اندازد.
اما اقدامات او چون اراده گرایانه و بر خلاف منطق تغییرات اجتماعی بود… تعادل جامعه را به هم زد و نتایج معکوس به بارآورد و میلیون ها انسان مثل موش آزمایشگاهی قربانی شدند؟!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: