حکایت: کفگیر طباخ

مجله مراحم؛ از مردی بخشنده پرسیدند : آیا از اینکه به دیگران کمک می کنی و روزی رسان فقیران هستی هرگز به خود مغرور شده ای یا منتی بر سر نیازمندان گزارده ای ؟
پاسخ داد: هیهات که بخشش و روزی رسانی من به نیازمندان حکایت کفگیری است که در دست طباخ است .اگر چه طباخ هر چه می دهد در کفگیر می ریزدو می دهد ، ولی کفگیر هرگز گمان نمی برد که هر چه دارد از آن خودش است و بخشنده است.

گرچه روزی از کف خواجه است فروزی ده، خداست
بر سر روزی خوران خوش نیست ار منت نهی
نیست او جز کاسه و کفگیر دیگ رزق را
به که باشد کاسه و کفگیر از منت تهی.

 

کفگیر طباخ,کفگیر خدا,رزاق,هوالرزاق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: