حکم فطریه مهمان در عید فطر

حکم فطریه مهمان در عید فطر از نظر مراجع تقید چگونه است؟ آیت الله جوادی آملی درباره حکم فطریه مهمان در عید فطر صادر کرد.

حکم فطریه مهمان در عید فطر

آیت ‌الله جوادی ‌آملی درباره میزان فطریه و شرایط پرداخت فطریه: مقدار فطریه سه کیلوگرم گندم، برنج، خرما و مانند آن یا پول آن که در هر مکانی قیمت خاص خود را دارد.

حکم فطریه مهمان در عید فطر

حکم فطریه مهمان در عید فطر

فطریه کسی که اول مغرب شب عید (نه غروب) نانخور کسی محسوب شود بر او واجب است. صرف نان او را در شب عید بخورد کافی نیست بلکه باید نانخور او حساب شود. بنابراین مهمانی که فقط افطار کسی را می‌خورد و نانخور او محسوب نمی‌شود فطریه او بر میزبان واجب نمی‌شود

کسی که پول فطریه را تا ظهر روز عید فطر ندارد، قرض کردن بر او واجب نیست هر چند اگر قرض کند و ادا نماید صحیح است. البته اگر قرضی نکرده باشد، بعد از دریافت حقوق باید فطریه را بپردازد.

حکم فطریه مهمان در شب عید فطر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: