خاطره جالب اصغر فرهادی درباره یک فال فروش

کودک فال فروش

فال فروش,کودک فال فروش

اصغر فرهادی در تویتر نوشت :
بعد از نمایش یک فیلم ایرانی، با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو. یکیشان پرسید: آن پسرک سر چهار راه چه میفروخت؟ مواد مخدر بود یا…

 من پاسخ دادم فال میفروخت.
پرسید فال چیه؟ گفتم شعر. شعرهای شاعر بزرگمان حافظ.

با هیجان گفت: یعنی شما از کشوری می آیید که در خیابانهایش شعر میفروشند و مردم عادی پول میدهند و شعر میخرند؟؟!!
میرفت سر میزهای مختلف و با شگفتی این را به همه میگفت!

و این یعنی زاویه دید؛ یکی سیاهی میبیند و یکی زیبایی!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: