خانه‌ات که اجاره‌ای باشد…

خانه‌ات که اجاره‌ای باشد
     دائم به کودکت مي‌گویی:
     میخ نکوب ، روی دیوارها
     نقاشي نکش!
     و مراقب خانه باش
 
اما این همه
     مراقبت برای چیست ؟
     چون خانه مال تو نیست ،
     مال صاحبخانه ست . . .
     چون این خانه دست تو
     امانت است…

خانه دلت چطور ؟
     آیا به فکرش هستي؟
     خانه دل تمامش مال خداست،
     و تو امانت دارش هستي…

در خــــــانه‌ی خــــــــــدا
     نقـــــش گنــــــاه کشیــــــــــدن
     و میخ گناه کوبیدن ممنوع…

 

خانه‌ات که اجاره‌ای باشد...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: