خدای “تو” و “یوسف” یکیست…

خواستند او رابفروشند که برده شود،پادشاه شد…

خواستند محبتش از دل پدرخارج شود، محبتش بیشتر شد…

از نقشه های بشر نباید دلهره داشت…

چرا که اراده ی خداوند بالاتراز هر اراده ای است…

یوسف میدانست، تمام درها بسته هستند،

اما به خاطر خدا ؛حتی به سوی درهای بسته هم دوید…

و تمام درهای بسته برایش باز شد…

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شد،

به دنبال درهاي بسته برو

چون خدای “تو”و “یوسف” یکیست…

 

خدای "تو" و "یوسف" یکیست...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: