خدا را شکر کن…

وقتی ظرف میشویی دعا کن.

شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده .

یعنی کسی را سیر کردی .

یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی…

برایشان آشپزی کردی ،میز چیده‌ای.

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند

یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

خدا را شکر کن...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: