خودتان را محکم بچسبید …

خودتان را محکم بچسبید …
قدر خودتان را بدانید …
ارزان نفروشید خودتان را ؛
به لبخندی ، به حرفی ، به نقلی ، به هدیه ای ،
به اندک توجهی …
بگذارید تلاش کند . بگذارید برای به دست
آوردنتان هزار راه را امتحان کند .
بگذارید قدرتان را بداند .
بگذارید بهایتان را بپردازد .
آدمها چیزهای مفت
به دست آمده را مفت هم از دست می دهند
گران باش تا بعد از به دست آوردنت تلاش کنند که دست نروی

 

گران باش,مفت از دست میرود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: