یک وقت هایى باید خودت را به بیخیالى بزنى…

یک وقت هایى باید خودت را به بیخیالى بزنى…
بیخیال تمام آدم هایى که دوستت ندارند!
بیخیال تمام کار هایى که مى خواستى بشود…ولى نشد!

بیخیال تمام رکب هایى که خوردى!
بیخیال هر کس که امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت!
بیخیال تلاش هاى بى نتیجه ات…
دوست داشتن هاى بى ثمرت!
وقتى کسى دوستت ندارد اصرار نکن!
وقتى کسى برایت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه هایش جا نده!
وقتى کسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو!
زندگى همین است!
شاید تو براى همه وقت بگذارى
ولى قرار نیست همه دوستت داشته باشند و برایت وقت داشته باشند!
شاید بهانه هایشان براى فرار تو را قانع نکند…

ولى به قول #ساموئل_بکت:
“گاهى فقط باید لبخند بزنى و رد شوى…بگذار فکر کنند نمیفهمی.

 

یک وقت هایى باید خودت را به بیخیالى بزنى…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: