خیابان زیبا و پر پیچ و خم +عکس

خیابان زیبا و پر پیچ و خم +عکس

خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو

خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو در راشن هیل بین خیابان هاید و لیونورث قرار دارد و به دلیل دارا بودن هشت پیچ تند عنوان پرپیچ و خم ترین خیابان جهان را به دست آورده است. این طراحی پرپیچ و خم به دلیل کاهش شیب طبیعی این منطقه که ۲۷% است ایجاد شده تا خودروها راحت تر بتوانند در آن حرکت کنند. این خیابان یک سراشیبی یک طرفه به سمت پایین است. این خیابان ۴۰۰ متر طول دارد و با آجرهای قرمز پوشیده شده است.
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
خیابان زیبا و پر پیچ و خم ,خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو,خیابان مار پیچ
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: