فهرست داروهای ممنوعه برای حجاج

داروهای ممنوعه برای حجاج

داروهای ممنوعه برای حجاج را در این صفحه بخوانید سازمان حج و زیارت لیست داروهای ممنوع برای زائران حج تمتع ۹۶ را اعلام کرد و تاکید داشت که زائران به هیچ عنوان از این داروها استفاده نکنند.

داروهای ممنوعه برای حجاج

لیست داروهای ممنوع برای حجاج

ALPRAZOLAM .5MG TAB الپرازولام،

AMITIPTYLINE25MG TAB آمی تریپ تیلین

BIPERIDEN HCL2MG TAB بی پریدین

BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP بی پریدین لاکتات

BUSPIRONE 5MG TAB بوس پریون

CARBAMAZEPINE 200MG TAB کاربامازیفین

CHLORPROMAZNINE100M میلی۱۱۱ کلروپرومازین

CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB کلروردیرفوکسیدی

CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB TABLET کلروپرومایزین

CITALPRAM HBR 29MG FC TAB FC TAB سیتالوپرام

CITICOLINE SODIUM 250 MG/2ML AMP سیتیکلولین سدیم

CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABLET کلروپرومایزین

CLONA کلورونازپام

۱۳ ZEPAM 1MG TAB DIAZEPAM 10NM/2ML AMP دیازپام

DIAZEPAM 5MG TAB دیازپام، ETHOSUXUMIDE 250MG CAP اتوکسید

FLUOXETINE HCL 20MG CAP فلوکسیتین

HALOPERIDOL 0.5MG TAB هالوپریدول،

HALOPERIDOL 5MG TAB هالوپردول، HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP هالوپریدول،

IMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABELT ایمی پرامین ،

LEVODOPA لوودوپا، C 100 TABLET LEVODOPA لوودوپا،

C FORTE 250 TAB TABLET LIDOCAINE HCL 2% 50ML VIAL VIAL لیدوکائین،

LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP AMP لیدوکائین،

LIDOCAINE HCL 5% DEXTROSE 7.5% AMP لیدوکائین،

LITHIUM CARBONATE 300MG TAB TABLET لیتیوم کربنات،

LORAZEPAM 1MG TAB TABLET لورازپام، METHADONE 5MG TAB TABLET متادون،

MIDAZOLAM 5MG AMP میدازولام – آمپول

MORPHINE SULFATE 10MG/1ML مرفین سولفات،

AMP AMP NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP AMP نالوکسان،

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML نئوستیگیمین،

AMP AMP NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB TABLET نورتریپ تیلین،

OLANZAPINE 5 MG TAB TABLET قرص– الانزاپین،

OXAZEPAM 10MG TAB TABLET اکسازیپام،

ERACETAM 800 MG TAB TABLET میلی۸۱۱ – پیراستام،

PERPHENAZINE 2MG پروفنازین،

PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP AMP پرفنازین،

PETHIDINE HC پیتیدین

۱۰۰MG/2ML AMP AMP PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP AMP پتیدین،

PHENOBARBITAL 100MG TAB TABLET فنوباربیتال،

PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP فنوباربیتال

۴۳ AMP PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET فنی توئین کامپوند،

PHENYTOIN SODIUM 100 MG CAP CAP فنی توئین سدیم،

PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP AMP میلی۲۵۱ فنی توئین سدیم،

RISPERIDONE 2MG TAB TABLET میلی-قرص ۲ ریسپریدون،

SERTRALINE قرص– میلی۵۱– سرترالین

۴۸ HCL 50MG TAB TABLET THIORIDAZINE 25MG تیرودازین،

TICLOPIDINE 250 MG TABLET تیکلوپیدین،

TOLTERODINE 1MG TAB TABLET قرص– تول ترودین،

TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP Amp میلی۵۱ – ترامادول،

TRIFLUOPERAZINE 1MG تری فلوتوپرازین،

TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP AMP تری فلوئورپرازین – آمپول،

TRIHEXYPHENIDYL تری هگزوفینیدل،

VALPROATE SODIUM 200MG TAB TABLET والپرات سدیم،

ZOLPIREST 5MG TABLET ( زول پرست (ژولیدیم

امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان از مرداد تا شهریور ماه برای حج تمتع ۹۶ عازم مدینه و مکه خواهند شد.

فهرست داروهای ممنوعه برای حجاج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: