دانشجویانی که با تاکسی به خانه بخت رفتند

مراسم ازدواج ۲۷۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054249.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054246.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054259.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054247.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054263.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054257.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054261.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054267.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054258.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054265.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054270.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054269.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054266.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054252.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054272.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/19/4/2054273.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: