دختران پیر ایرانی با چهره های شکسته + تصاویر

دختران پیر ایرانی با چهره های شکسته و تصاویر پیر دختر ها را در مجله مراحم مشاهده کنید.

دختران پیر ایرانی

تصاویری باز چهره دختران ایرانی مشاهده می کنید
که در روستاها و اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کنند.

دخترانی که نه از لباس های شیک و آرایش های
غلیظ و زندگی لاکچری خبری هست و نه از لوازم
لوکس و و بزک و دوزک های جوانی و عمل جراحی
بینی و گونه گذاری و انواع عمل های جراحی زیبایی.

پیر دختر های ایران

دختران منطقه محروم زیلایی از توابع مارگون
شهر یاسوج که دنیای خودشان را دارند و با
مشقت و سختی روزگار می گذرانند.

دخترانی که سختی زندگی و مشاعل
سخت چهره آنها را خیلی زود پیر کرده و
هنوز به جوانی نرسیده گرد پیری روی چهره آنها نشسته است.

زنان و دختران جوانی که قبل از طلوع افتاب
برای چوپانی و هیزم جمع کردن و کشاورزی
و پخت و پز به محیط اطراف می روند و شب
در تاریکی از خستگی هنوز سر بر بالین نگذاشته خوابشان می گیرد.

در دنیای این دختران خبری از شب بیداری و آه
و ناله از فراق یار و جدایی و گوشی های چند
میلیونی نیست و انها فقط دغدغه دنیای کوچک
خودشان را دارند تا کمکی برای خانواده باشند.

محرومیت و سختی زندگی آنها به صورت زیبای
آنها سیلی زده و پیرشان کرده و تبدیل به جوانان
پیری شدند که حتی در صورت آنها نیز این سختی را میتوانید تماشا کنید.

مینا نژدی پور، ۲۵ سال

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

کبری آتشگاه، ۳۰ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

سریاپور چهارتور، ۳۵ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

زهرا قبادیان ران، ۲۵ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

مهتاب آبرون، ۲۸ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

الصی جان قوام مقدم، ۳۰ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

زرین تار خور، ۳۱ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

سکینه قبادیان ران، ۲۵ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

فرخنده اسلامی، ۲۰ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

جانگلی آتشگاه، ۳۵ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

رقیه والا فرد، ۲۶ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

سکینه مبارکنه، ۲۷ سال

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

مهربان دژ، ۲۵ ساله

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

نسا نژندی، ۳۵ سال

دختران پیر ایرانی,تصاویر پیر دختر ها,دختر ترشیده

مریم نژدی پور، ۲۵ سال

دختران پیر ایرانی با چهره های شکسته

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: