دختر ۱۶ساله چترباز در ایران (تصاویر)

(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران

مجله مراحم؛ امروزه دیگر امور چتربازی تنها در انحصار ارتش ها و گروه های نظامی نیست بلکه به عنوان یک ورزش مفرح و نشاط آور مورد استقبال جوانان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی هم برای جنسیت قائل نیست حتی خانم های بسیاری به این ورزش روی آورده اند.

مریم تاریکه لمسکی ۱۶ ساله، جوان ترین دختری که در کشور سقوط آزاد پرش کرده است. وی آموزش سقوط آزاد را در ایران و زیر نظر پدر خود، نادعلی تاریکه لمسکی یکی از مربیان به روز ارتش جمهوری اسلامی( تیپ ۶۵ نیرو مخصوص نوهد‌) و نیرو های مسلح طی کرده و در باشگاه عقاب های ایران دوره دیده است. 

دختر ۱۶ساله چترباز در ایران (تصاویر)

 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز

دختر ۱۶ساله چترباز در ایران (تصاویر)

 
 (تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
(تصاویر) جوان‌ترین دختر چترباز ایران,مریم تاریکه لمسکی, دختر ۱۶ ساله چتر باز
 
 

دختر ۱۶ساله چترباز در ایران (تصاویر)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: