“دشمن یعنی چی” حکایت کاربرد دشمن

دشمن یعنی چی مزایای داشتن دشمن چیست؟ حکایت کاربرد دشمن حکایت جالبی است که در ادامه میخوانید.

دشمن یعنی چی

نقل است ناصرالدین شاه به وزیر خود گفت چرا به موضوع دشمن توجه نمیکنی؟ و برای پیدا کردن دشمن و معرفی آن به مردم فکری نمیکنی؟

وزیر با تعجب پاسخ داد: قربان ما که دشمنی نداریم!!

ناصرالدین شاه گفت: خفه شو مردک احمق این همه مشکلات و بدبینی مردم نسبت به ما به خاطر نداشتن دشمن است ما باید یک دشمن برای خودمان بسازیم و آن را به مردم معرفی کنیم

وزیر که هنوز حرفهای ناصرالدین شاه را نفهمیده بود گفت: قربان آخر برای چه؟؟

ناصرالدین شاه ادامه داد که: ما باید دشمنان رنگارنگی برای خودمان بسازیم تا مشکلات کشور را بر گردن آنها بیندازیم

دشمن یعنی شما اینکه قادر خواهید بود که ناتوانی ها و ضعف های خود را بر گردن او بیندازید

دشمن یعنی اینکه مردم را از او بترسانیم تا برای نجات و امنیت خود به ما پناه آورند.

دشمن یعنی اینکه اگر کاری برای نگهبانی کشور کردیم آن را بزرگ جلوه دهیم و اگر هیچ کاری هم نکردیم او را مقصر خطاب کنیم

دشمن یعنی همیشه در جمع مردم او را نفرین کنیم و از خدا بخواهیم که او را نابود کند که مانع خوشبختی مردم ما شده است.

دشمن یعنی کسی که با او حواس مردم را پرت کنیم تا هوس خواسته ای از ما نکنند.

دشمن یعنی چی

دشمن یعنی چی,حکایت ناصرالدین شاه

همچنین بخوانید: روزگاریست که تشخیص دوست و دشمن ممکن نیست

دشمن چیست

دشمن یعنی چی مزایای داشتن دشمن چیست؟ حکایت پادشاه و کاربرد دشمن برای کشور,داستان کاربرد دشمن داشتن,حکایت ناصرالدین شاه,دشمن یعنی چه؟ مزایای دشمن داشتن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: