دلم باران دلم دريا دلم لبخند ماهي ها …

دلم باران
دلم دريا
دلم لبخند ماهي ها
دلم اغواي تاکستان به لطف مستي انگور
دلم بوي خوش بابونه مي خواهد
دلم يک باغ ِ پر نارنج
دلم آرامش ِتُرد وُ لطيف ِ صبح شاليزار
دلم صبحي
سلامي
بوسه اي
عشقي
نسيمي
عطر لبخندي
نواي دلکش تارو کمانچه
از مسيري دورتر حتي
دلم شعري سراسر دوستت دارم
دلم دشتي پر از آويشن و گل پونه مي خواهد
دلم مهتاب مي خواهد که جانم را بپوشاند
دلم آوازهاي سرخوش مستان ِ بي دل
نيمه شب ها زير پوست مهربان شب
دل اي دل گفتن شبگردهاي عاشق ِديروز
دلم دنياي اين روز من و ما را
به لطف غسل تعميد کشيش عشق
از اول مهربان تر شادتر آبادتر
حتي بگويم زيرو رو وارونه مي خواهد
دلم ….

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: