از خداوند ، دل آرام بخواهيم، نه درياي آرام

ازخداوند ، دل آرام بخواهيم، نه درياي آرام

 دل آرام بخواهيم، نه درياي آرام

 

سه نکته را به یاد بسپارید:
۱. وقتی خوشحال هستید (قول) ندهید.
۲. وقتی عصبانی هستید (جواب) ندهید .
۳. وقتی ناراحت هستید (تصمیم) نگیرید.

ماهيان از آشوب دريا به خدا شكايت بردند،
دريا آرام شد و آنها صيد تور صيادان شدند!!!!
 آشوبهاي زندگي حكمت خداست.
ازخداوند ، دل آرام بخواهيم، نه درياي آرام!!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: