از خداوند ، دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام

ازخداوند ، دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام

 دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام

 

سه نکته را به یاد بسپارید:
۱. وقتی خوشحال هستید (قول) ندهید.
۲. وقتی عصبانی هستید (جواب) ندهید .
۳. وقتی ناراحت هستید (تصمیم) نگیرید.

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند،
دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند!!!!
 آشوبهای زندگی حکمت خداست.
ازخداوند ، دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام!!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: