دل ما را نزن اتش که خدایی هم هست

دل ما را نـزن اتش که خـدایی هم هست ؛
صاحب اتش دل ، صاحب آهی هم هست !

خوبرویان جهان را که نقـاب است به رخ ؛
گاه گاهـی ز پس پرده نگاهـی هم هسـت !

گـر دل سنگ تو این شیشـه دل را شکنـد ؛
با دل شیشه سر سنگ به راهی هم هست !

من که آشفتـه دل از شام فـراق تـو شدم ؛
هجر را صبح وصالی گه و گاهی هم هست

غم دوری تـو آن قـدر سیـه روزم کـرد ؛
تا بگوینـد که  بالای سیـاهی هم هست !

“سرخی رنگ شفـق از دل درویشان است”
باید این کوه بدانست که کاهی هم هست

با کـویـر دل عـارف کسـی از آب نگفـت ؛
ورنه این خاک سزاوار گیاهی هم هست !

کاری از دست دل سوخته ام ساخته نیست
قسمتم در به دری بود همین است که هست…

 

عاشق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: