دیرین دیرین: راه آهن (تصادف دو قطار)

به مناسبت برخورد دو قطار در سمنان و کشته شدن هموطنان

انیمشین دیرین دیرین این قسمت: راه آهن

 

 دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: