راننده زن ماشین صفر کیلومتر را به پل عابر کوبید ! + تصاویر

 

راننده زن ماشین صفر کیلومتر را به پل عابر کوبید ! + تصاویر

صحنه عجیب تصادف راننده زن + تصاویر

تصادف راننده زن با پل عابر پباده 

مجله مراحم : زن جوان چینی در استان گواندونگ که تازه ماشین اش را از نمایندگی گرفته بود را به پل عابرپیاده کوبید. زن جوان که لاستیک ماشین تازه اش در اثر برخورد با جدول کنار خیابان ترکید با از دست دادن کنترل ماشین، آن را به راه پله پل عابرپیاده کوبید.

ویدئوی این ماشین و راننده اش که در کنار آن نشسته است صدها هزار بار در شبکه های اجتماعی دیده شده است

 

تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده

تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
تصادف راننده زن با پل عابر پباده , تصادف راننده زن چینی با پل عابر پباده , تصادف راننده زن با ماشین صفر کیلومتر ,کوبیدن ماشین صفر کیلومتر به پل عابر پیاده
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: