راه رفتن خوب است… همیشه…

راه رفتن خوب است. همیشه خوب بوده است. همیشه به درد می خورد.
 وقتی که فقیری و کرایۀ تاکسی گران تمام می شود.
 وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود.
 اگر بخواهی فکر کنی می توانی راه بروی،
اگر بخواهی از فکر خالی بشوی باز هم باید راه بروی.
برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان ها باید راه بروی و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم باید راه بروی،
 وقتی جوانی. وقتی پیری. وقتی هنوز بچه ای…
تا قدم برنداری و تا حرکت نکنی هیچوقت موفقیتی به دست نمی  آوری
 همانطور که خدا تاکید دارد از تو حرکت از من برکت….

 

راه رفتن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: