رای گیری در روستا های دور افتاده ایران

رای گیری در روستا های دور افتاده ایران انجام شد و با هر زحمتی که بود صندوق های اخذ رای به روستاها فرستاده شد.

دیروز که مردم شهرها در صف های طولانی منتظر رای دادن بودند، مجریان ستاد انتخابات برای گرفتن رای روستایی ها مجبور به طی مسیرهای صعب العبور با پای پیاده شدند.

در گزارش تصویری زیر می بینید که چطور صندوق اخذ رای سیار را برای حدود ۸خانوار ساکن روستاهای سرله و چرملی در ۳۰ کیلومتری مراوه تپه در دشت ترکمن، حمل می کنند.

رای گیری در روستا های دور افتاده ایران

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

ارسال صندوق اخذ رای در روستاهای دور افتاده کشور

رای گیری در روستاهای دور افتاده ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: