رفتار زیبای یک دوچرخه سوار با کودکان کار (عکس)

یک دوچرخه سوار و اقدام انسانی او با کودکان کار در خیابان

 یک دوچرخه سوار حرفه ای که مشغول تمرین در خیابان های تهران بود؛ در اقدامی قابل تحسین دوچرخه خود را در اختیار کودکان کار پشت چراغ قرمز قرار داد تا با ان تفریح کنند.

 یک دوچرخه سوار و اقدام انسانی او با کودکان کار در خیابان

 یک دوچرخه سوار و اقدام انسانی او با کودکان کار در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: