رقص شمشیر دو دشمن قسم خورده ایران (تصاویر)

رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین

در حاشیه دیدار حمد بن عیسی پادشاه بحرین با ملک سلمان پادشاه سعودی در بحرین.

رقص و شادی پادشاهان عربستان و بحرین

 
رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین,جشن پادشاه عربستان,رقص ملک سلمان,رقص شمشیر پادشاه عربستان
رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین,جشن پادشاه عربستان,رقص ملک سلمان,رقص شمشیر پادشاه عربستان

رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین

رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین

رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین,جشن پادشاه عربستان,رقص ملک سلمان,رقص شمشیر پادشاه عربستان
رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین,جشن پادشاه عربستان,رقص ملک سلمان,رقص شمشیر پادشاه عربستان
رقص شمشیر پادشاه عربستان و بحرین,جشن پادشاه عربستان,رقص ملک سلمان,رقص شمشیر پادشاه عربستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: