روش جدید فریب دختران ایرانی توسط شیخ ها دبی

روش جدید فریب دختران ایرانی توسط شیخ ها دبی و آگهی وسوسه انگیز برای استخدام دختران ایرانی جهت انتقال به دبی را در زیر ببینید.

روش جدید فریب دختران ایرانی

برخی شیخ های دبی به دنبال فریب دختران ایران و جذب انها در دبی هستند شیخ های پولدار اماراتی که برای تفریح خود دست به هر اقدام کثیفی میزنند.

مستند فقر و فحشا ساخته دهنمکی گوشه‌ای از واقعیت های برخی از دختران ایرانی در دبی آن هم در سالهای دور را نمایان کرد.

متاسفانه آگهی های استخدام برای دختران و زنان ایرانی جهت کار در دبی بسیار وسوسه انگیز است

اما استخدام تنها پایان کار نیست چرا که قراردادهای کاری در دبی طبق قوانین امارات است و دختران ایرانی به عنوان یک نیروی کار خارجی محسوب میشوند و به راحتی قرارداد کاری انها میتواند فسخ شود.

آگهی برای فرستادن دختران ایرانی به دبی

 

روش جدید فریب دختران ایرانی توسط شیخ ها دبی

آگهی استخدام برای دختران خوشگل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: