تاکسی‌های تهران مجهز به فیلتر جذب دود شدند

مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران بعد ظهر  سه شنبه با حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در خیابان صوراسرافیل برگزار شد و روی اتوبوس ها و تاکسی ها فیلتر جذب دود نصب شد. 

رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
 مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

مراسم رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران
رونمایی از ناوگان حمل و نقل پاک شهر تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: