زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن عشق می كارد و كینه درو می كند …

دیه اش نصف دیه توست و مجازات دخترانه اش با تو برابر …

می تواند تنها یك همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی …

 برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار می توانی ازدواج كنی …

در محبسی به نام بكارت زندانی است و تو …

او كتك می خورد و تو محاكمه نمی شوی …

او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می كنی …

او درد می كشد و تو نگرانی كه كودك دختر نباشد …

او بی خوابی می كشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی …

او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر …

و هر روز او متولد میشود؛ عاشق می شود؛ مادر می شود؛ پیر می شود و میمیرد …

و قرن هاست كه او عشق می كارد و كینه درو می كند چرا كه در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت زمان

جوانی بربادرفته اش را می بیند و در قدم های لرزان مردش، گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع قلب

مرد سینه ای را به یاد می آورد كه تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می كند …

و اینها همه كینه است كه كاشته می شود در قلب مالامال از درد …

و این، رنج است.

متن زیبا درباره زن

 .

.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: