زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن یعنی و متن زیبا درباره زن و روز زن

زن عشق می کارد و کینه درو می کند …

دیه اش نصف دیه توست و مجازات دخترانه اش با تو برابر …

می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی …

 برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار می توانی ازدواج کنی …

در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو …

او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی …

او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی …

او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد …

او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی …

او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر …

و هر روز او متولد میشود؛ عاشق می شود؛ مادر می شود؛ پیر می شود و میمیرد …

و قرن هاست که او عشق می کارد و کینه درو می کند چرا که در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت زمان

جوانی بربادرفته اش را می بیند و در قدم های لرزان مردش، گام های شتابزده جوانی برای رفتن و درد های منقطع قلب

مرد سینه ای را به یاد می آورد که تهی از دل بوده و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند …

و اینها همه کینه است که کاشته می شود در قلب مالامال از درد …

و این، رنج است.

متن زیبا درباره زن

 .

.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: